Lunsjomvisning: Red Utopia på Perspektivet museum

Red Utopia av fotograf Jan Banning

Velkommen til lunsjomvisning på Perspektivet Museum!
Ta med matpakke og bli med!

Etter Berlin-murens fall og oppløsningen av Sovjetunionen, har den kommunistiske ideologien delvis havnet på historiens skraphaug. I det den russiske revolusjonen markerer sitt hundreårsjubileum, har imidlertid den nederlandske fotografen Jan Banning reist omkring i Russland, Italia, Portugal, Nepal og India for å dokumentere mennesker som ennå holder den kommunistiske fanen høyt. Han møter dem i deres dagligdagse omgivelser, i kontormiljøer overlesset med symboler: røde flagg, bannere og portretter av Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao, lokale ideologer og partiledere. Fra kontorpulten rettes et konsentrert blikk mot kamera; en positur og komposisjon som er karakteristisk for fotografen, og som vi blant annet finner i Bureaucratics, vist på Perspektivet Museum i 2009.

Fotografen og historikeren Jan Banning kombinerer et kunstnerisk blikk med en dokumentarisk tilnærming, og har mottatt stor internasjonal anerkjennelse for sine fotoserier som ofte tar opp sensitive og komplekse tema. Det er gjennom møter med mennesker og deres hverdagslige omgivelser at han lar de store spørsmålene tre fram. Selv har han aldri stemt på et kommunistisk parti, men har sympati for partimedlemmenes iherdige kamp for sosial rettferdighet og økt likhet; mange av dem har tortur og lange fengselsopphold bak seg. Under en nyliberalistisk, markedsstyrt økonomi med enorme miljøødeleggelser og stor sosial ulikhet, økende populisme, nasjonalisme og fremmedfrykt, mener fotografen at det kanskje er noe å hente i en ny-lesing av Marx sine arbeider. I det minste som inspirasjon til radikale endringer mot en mer idealistisk og rettferdig verden.


 

Perspektivet Museum, Storgata 95ENG:
Red Utopia by photographer Jan Banning
Since the fall of the Berlin Wall and the collapse of the Soviet Union, communist ideology has, to some extent, been cast on the scrap heap of history. But since 2017 marked the hundredth anniversary of the Russian Revolution, the Dutch photographer Jan Banning travelled to Russia, Italy, Portugal, Nepal and India to document people who still raise the communist banner. He meets them in their everyday surroundings, in offices cluttered with symbols: red flags, banners and portraits of Marx, Engels, Lenin, Stalin and Mao, plus those of local ideologs and party leaders. From an office desk, a concentrated gaze is directed towards the camera – a pose and composition also characteristic for another of Banning’s photographic series, namely, Bureaucratics, which was shown at Perspektivet Museum in 2009.

As both a photographer and a historian, Jan Banning combines an artistic eye with a documentary approach. He has won great international acclaim for creating photo series that often address sensitive and complex themes. It is through encountering people and their everyday surroundings that he allows the big questions to emerge. He himself has never voted for a communist candidate, but he has sympathy for party members’ persistent struggle for justice and social equality; many of them have suffered torture and long prison sentences. Under a neoliberalist, market-driven economy with enormous environmental pollution, great social disparity, increasing populism, nationalism and xenophobia, Banning thinks there might be some benefit in a new reading of Marx’s works – at the very least, as inspiration for making radical changes to achieve a more idealistic and just world.


 

03.Mai.2019 – kl. 12:00 Perspektivet museum – Gratis
KJØP