Mávssaheapmi / Hevn

en musikalsk teaterforestilling
03.Nov.2016 – kl. 19:00

Kjøp billett her

04.Nov.2016 – kl. 19:00

Kjøp billett her

“Mávssaheapmi /Hevn” er en nyskrevet teaterstykke av den samiske dramatikeren Sven Henriksen. Stykket tar for seg brytningene i det moderne samiske samfunnet. Enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn settes på prøve når mineralindustrien for alvor gjør sitt inntog i Sápmi. Etablerte tankesett og oppfatninger blir utfordret i møte med den nye tiden; hva er riktig og hva er galt? Nye valg tvinger seg frem, og forfatteren utfordrer tilskuerne til selv å tenke; Hvilke valg kan man ta? Hva er konsekvensene?
«Det finnes ingen enkle svar på konflikter som omhandler urfolk og naturresurser. Jeg har prøvd å vise det «lille» mennesket som rammes av en konflikt når levebrødet står i fare for å bli tatt fra det, samtidig som jeg utfordrer gammelt tankegods som kan hindre en kultur i å utvikle seg. For om en kultur blir statisk vil den dø ut. Teksten er skrevet med stor kjærlighet til den samiske kulturen, men er også et innlegg i den dagsaktuell debatt om storsamfunnets press mot en av verdens mest sårbare næringer.» sier dramatikeren selv.
“Mávssaheapmi /Hevn” er en musikalsk teaterforestilling med ny komponert musikk av Roger Ludvigsen og scenografi av en av Sveriges mest anerkjente scenografer; Jan Öqvist. Instruktør er Rolf Degerlund og Hilde Skancke Pedersen står for kostymedesign.

///


“Mávssaheapmi” lea ođđačállojuvvon teáhterbihttá maid sámi dramatihkar Sven Henriksen lea čállán. Das boahtá ovdan nuppástuhttin sámi ođđaáigásaš servodagas. Minerálaindustriija leavvá Sápmái, ja hástala ovttaskas-olbmuid, joavkkuid ja báikegottiid. Vuđolaš jurddašeamit ja ipmárdusat šaddet geahččalusaid sisa ođđa áiggis, ahte mii lea riekta ja mii lea boastut? Ođđa vuoruheamit bohtet bákkus ovdan, ja čálli hástala gehččiid jurddašišgoahtit, ahte makkár vuoruhemiid sáhttá olmmoš váldit? Makkár váikkuhusat das šaddet?
“Eai gávdno makkár ge álkis vástádusat soahpatmeahttunvuođaide mat gusket eamiálbmogiidda ja luondduriggodagaide. Mun lean geahččalan ovdanbuktit dan “unna” olbmoža gii gártá vuostálasvuođaide, go ballá iežas eallinláibbi manahuvvot, dan seammás go mun bijan hástalussan dološ jurddašanvuogi, mii sáhttá hehttet sámi kultuvrra ahtanuššama. Mun oaivvildan ahte jus ovtta kultuvrras ii leat ovdáneapmi, de dat jápmá. Teavstta lea čállán stuora ráhkisvuođain sámi kultuvrii, muhto dat lea maid jurddašuvvon sáhkavuorrun dan áigeguovdilis ságastallamii, gos stuorraservvodat lea duvhllideame ovtta dain máilmmi rašimus ealáhusain,” lohka dramatihkar ieš.
“Mávssaheapmi” lea okta musihkalaš teáhterčájálmas masa Roger Ludvigsen lea komponeren ođđa šuoŋaid ja masa Ruoŧa beakkán lávdehábmejeaddji, Jan Öqvist, lea hábmen lávddi. Bagadalli lea Rolf Degerlund ja bivttashábmejeaddji lea Hilde Skancke Pedersen.

Čalli/Av: Sven Henriksen
Musihkka/Musikk: Roger Ludvigsen
Bagadalli/Instruktor: Rolf Degerlund
Lavdehabmejeaddji/Scenografi: Jan Oqvist
BivtashabmejeaddjiKostymedesign: Hilde Skancke Pedersen
Čuovgahabmen/Lysdesign: Bernt Morten Bongo
Neavttarat/Skuespillere: Anja Saiva Bongo Bjornstad, Egil Keskitalo, Iŋgor Antte Ailu Gaup, Mary Sarre, Anitta Suikkari, Inga Marja Sarre, Sven Henriksen
Lavdegiella/Scenesprak: Same-, daro- ja eŋgelasgiella/Samisk, norsk og engelsk.
Tekstes til norsk og finsk. Tekstitetaan norjaksi ja suomeksi.